راهنمای ساختمانها و طبقات

ساختمان اصلی(ساختمان شماره یک)

پذیرش،ترخیص، نگهبانی ،صندوق،بانک،رادیولوژی و سونوگرافی،آندوسکوپی،فیزیوتراپی

طبقه همکف

نوزادان( Labor )،مراقبت های ویژه نوزادان( NICU )،کودکان، بستری(زنان)

طبقه اول

IVF (اتاق عمل،آزمایشگاه،تصویربرداری)، daycare ، بستری(عمومی)

طبقه دوم

CCU ، ICU ،اتاق اکو و تست ورزش، بستری(عمومی)

طبقه سوم

اتاق های عمل ، daycare ، بستری(عمومی)

طبقه چهارم

ساختمان اصلی – ضلع شمالی(ساختمان شماره یک)

تاسیسات

طبقه منفی یک

انبار

طبقه همکف

بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای،تدارکات،تغذیه،تجهیزات پزشکی، IT

طبقه اول

ساختمان اصلی – ضلع جنوبی(ساختمان شماره یک)

اورژانس،تریاژ، CPR ، داروخانه،دفتر پرستاری(سوپروایزر آموزشی و سوپروایزر کنترل عفونت)

طبقه همکف

واحد مالی ، بیمه

طبقه اول

ساختمان کلینیک(ساختمان شماره)

چشم پزشکی ، قلب ،گوش و حلق و بینی( ENT )، داخلی ، اطفال

طبقه اول

زنان و زایمان

طبقه دوم

قلب ، جراحی عمومی ، گوارش ،درد، اورولوژی(کلیه و مجاری ادراری)

طبقه سوم

مدیریت پرستاری (مترون) ، دفتر بهبود کیفیت

طبقه چهارم

ساختمان اداری(ساختمان شماره )

مدارک پزشکی،دبیرخانه،کارگزینی

طبقه همکف

دیالیز

طبقه اول

مدیرعامل، مدیرداخلی، مسئول واحد خدمات،کتابخانه، سالن کنفرانس

طبقه دوم

ساختمان آزمایشگاه(ساختمان شماره )

نمونه گیری ، نگهبانی

طبقه همکف

نمونه گیری ، پذیرش ،آزمایشگاه

طبقه اول

مدیریت آزمایشگاه ، پاتولوژی

طبقه دوم