بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

دفتر بهبود کیفیت

دفتر بهبود کیفیت ‌

فراهم كننده اصلي مراقبت، سازمان مراقبت بهداشتي است كه با هدف تامين سلامتي بيمار فعاليت مي كند و با سه ويژگي الف) برخورداري از امكانات و تسهيلات دائمي و در دسترسب) ارائه خدمات مراقبتي، ج) حفظ اطلاعات مراقبتي مشخص مي گردد و برآيند حاصل از اين سه همان كفايت است كه بهبود و ارتقا آنها در راستاي عملكرد و كيفيت مي باشد. 
بنابراینبهبود کیفیت فرايندي است متمرکز بر روي مشتريها، کيفيت محور، مبتني بر حقايق و متکي بر تيمها که براي دستيابي به اهداف استراتژيك سازمان و با هدف جلب رضایت مشتریان داخلی و خارجی و منافع ذینفعان در سازمان اجرا می شود .

شرح وظایف دفتر بهبود کبفیت
تدوین برنامه استراتژیک با همکاري مدیران میانی
همکاري با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی
تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان
تدوین گزارش سالیانه از نیاز هاي آموزشی کارکنان
طراحی و پایش و اجراي برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران 
تدوین و اجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرنده گان خدمت
برقراري تعامل مناسب ورعایت سلسله مراتب اداري 
دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق از واحد ها و بررسیآن ها
نوشتن عدم انطباق در دفاترمخصوص و فرم هاي مربوطه
توزیع عدم انطباق ها و پیگیري نتایج آن
توزیع فرم هاي داده هاي شاخص ها به بخش ها و پیگیري نتایج ان ها
تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح ارتقاء کیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته رهبري
تجزیه و تحلیل فرم هاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایجان به کمیته رهبري
تجزیه و تحلیل فرم هاي رضایت شخصی بیماران و ارسال نتایج ان به کمیته رهبري
تجزیه و تحلیل فرم هاي پایش زمان ترخیص بیماران
تجزیه و تحلیل چک لیست هايارزیابی سوپروایزران از بخشها
بررسی و پیگیري و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته رهبري
بررسی و پیگیري تجزیه وتحلیل پیشنهادات و ارائه به کمیته رهبري
تهیه برنامه ممیزي و توزیع برنامه و ایجاد هماهنگی بین گروههاي ممیزوپیگیري و جمع بندي آن ها
پیگیري و زمانبندي جهت به روز رسانی مستندات بیمارستان
ارتقا سطح آگاهی و دانش خود در راستاي مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتباربخشی
انتخاب گروههاي کاري جهت استقرار و نگهداري استاندارد هاي خواسته شده 
تشکیل جلسات کمیته اجرایی و رهبري
برنامه ریزي جهت اموزش و فرهنگ سازي جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی
طراحیو اجراي برنامه ممیزي داخلی
نظارت بر اجراي صحیح کمیته ها و پیگیري مناسب مصوبات
برنامه ریزی و اجرای پایش مستمر و منظم ( ماهانه از تمام بخش ها بر اساس چک لیست های مربوطه ) و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
ایجاد نظام جامع مدیریت خطر ( فرهنگ سازی ، شناسایی خطرات ، ارزیابی ، تحلیل ، اقدام اصلاحی ، بررسی و نظارت مداوم ، ارتباطات موثر و مشاوره )
ایجاد نظام گزارش دهی خطاهای پزشکی ( ثبت ، تحلیل ، اقدامات اصلاحی ، اعلام اقدامات اصلاحی در سطح بیمارستان ، به اشتراک گذاری درس های گرفته شده)
ایجاد نظام یادگیری و به اشتراک گذاری درس های آموخته شده ( Learn and share )
تدوین خط مشی و ایجاد نظام رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی
انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرآیند
تدوین شاخص های عملکردی اختصاصی بیمارستان
شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان ، تحلیل علل مربوط و ارائه راه حل به کمیته حاکمیت بالینی بیمارستان
پیگیری مصوبات کمیته اصلی کیفیت بیمارستان
برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی در خصوص اصول و اهداف و مباحث پیشرفته کیفیت برای گروه های هدف با هماهنگی و همکاری سوپروایزر آموزشی
ثبت و نگهداری مستندات اجرای برنامه


اعتباربخشی

اعتباربخشی ‌

تعریف اعتباربخشی

اعتبار بخشی به معنای ارزیابی سیستماتیک مراکز ارایه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است .استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت ، محور بودن بیمارو بهبود امنیت بیمارو کارکنان تاکید دارد، جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی بیمارستانها شده است. به عبارت ساده اعتباربخشی يک فرآيند نظام مند و هدف مند است که شامل مجموعه ای از استانداردها می باشد و علاوه بر استانداردسازی فيزيکی به استانداردسازی روند کار نيز می پردازد.
در ايران نوع اعتباربخشی به صورت ملی است چرا که وزارت بهداشت،درمان و اموزش پزشکی مسئول اعتبار بخشی در ايران بوده وپياده سازی اعتباربخشی اجباری است.با پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی میتوان به اهداف ذیل دست یافت :
1.افزايش کار تيمی و همبستگی داخلی
بازنگری خط مشی ها و روشها و بهبود آنها در زمينه های بالينی و اجرايی
2.ادغام فعاليت های کيفيت و مهارتهای گروههای مختلف کارکنان
3.ايجاد يک شبکه خارجی از طريق تشکيل جلسات يادگيری و کسب تجربه از کارکنان ساير بيمارستانها
4. بازاريابی و کسب شهرت به واسطه بهبود تصوير بيمارستان در جامعه و جذب بيشتر مشتريان و کارکنان


Close