بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

مترون (دفتر پرستاری)

 

 

 
  مدیریت پرستاری(مترون):
     خانم بهجت السياده برادران طباطبايي

      اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
              30 سال سابقه اطاق عمل به عنوان سرپرستار
              10 سال سابقه مديريت پرستاري

      اهم فعالیت های انجام شده در واحد(بر اساس شرح وظایف):
     - شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون بيمارستاني و جلسات درون و برون سازمانی
     - پايش ،کنترل و بررسي
     - گزارش پيشرفت برنامه ها و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي جهت ارتقاء و بهبود فرايندها
     - برنامه هاي جاري و فعاليتهاي مسئولين واحدها و بخشهاي مختلف فعال بيمارستان
     - گرد آوري اطلاعات از مركز ، مددجويان و منابع انساني

     - برنامه ريزي
     ·         جهت تشكيل در كميته هاي خاص با شرح وظايف مدون
     ·         و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري
     ·         در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان
     ·         تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش در كاركنان(تشويق و تنبيه) گروه پرستاري
     ·         بكارگيري و چينش نيروي انساني بر اساس توانايي افراد و نياز واحدها در شيفت هاي مختلف كاري
     ·         در مورد مرخصی ها ، ماموريت ها و ... كاركنان گروه پرستاري

     - نظارت و مشاركت
     ·         در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري
     ·         در تنظيم بودجه جهت فعاليتهاي مركز
     ·         بر برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (برنامه كنترل عفونتهاي بيمارستاني)
     ·         بر اجراي فرايند آموزش پرسنل جديدالورود مطابق خط مشي و سياست بيمارستان
     ·         بر اجراي بهينه برنامه توسعه فردي كاركنان PDP
     ·         بر تشكيل مستمر كميته ها و پيگيري مصوبات و تصميمات اتخاذ شده با همكاري و مشاركت مسئولين و كاركنان مرتبط
     ·         در تدوين شاخصهاي عملكردي بيمارستان ، ارزيابي و بررسي روند شاخصها در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات
     ·         در مصاحبه و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري و استخدام

     - برآورد و تدوین یا تعيين
      بودجه مورد نياز و الويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري
      سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري بر اساس استانداردهاي علمي
      الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر ، عملكرد مطلوب ، حسن رفتار شغلي و غيره
      اهداف در راستاي استراتژي ها و سياستهاي بيمارستان ، مبتني بر نيازها جهت تامين حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعي مددجو،بيمار با مشاركت و همفكري مديران و مسئولين واحدها
      برنامه عملياتي دفتر پرستاري و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيين جدول زمانبندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
     
      خلاصهای از برنامه ها و فعالیت هایآتی واحد:
     1- تدوين و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف
     2- ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر،عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي، جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز جهت دستيابي به اهداف ،مدير پرستاري با هيئت مديره و كادر پزشكي در پيشرفت،  بازنگري و اجراي خط مشي ها و اقدامات درماني مربوط به بيمارستان همكاري مينمايد.
     3- برنامه ريزي در زمينه بهبود كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان ، پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت با رياست مركز
     
      اهداف بلند مدت واحد:
     1- برنامه ريزي جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان
     2- برنامه ريزي در زمينه بهبود كيفي و بهبود مستمر
     3- رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط در جهت تحقق اهداف سازماني ، نظارت بر اجراي مراقبتهاي استاندارد
     4- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي ، درماني و توانبخشي مركز

 

 


سر پرستاران بخش ها

سر پرستاران بخش ها


ادامه مطالب

سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر شیفت

سوپروایزر شیفت

سوپروایزر کنترل عفونت

خانم سپيده پارسي


ادامه مطالب

Close