بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

بهداشت محیط

اطلاعات فردی مسئول واحد بهداشت محیط
نام: حسن
نام خانوادگی: خان بابایی


:معرفی واحد
تعریف بهداشت محیط : کنترل عواملی از محیط که به نحوی برروی سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی انسان تاثیر داشته و یا خواهد داشت.
بهداشت محیط بیمارستان  کلیه اقداماتی است که به منظور سالم سازی محیط بیمارستان ها انجام میشود ، تا عوامل بیماریزای خارجی نتواند در این محیط گسترش و شیوع پیدا کند.
لذا عوامل محیطی مانند : آب ، فاضلاب ، زباله ، نور ، تهویه ، مواد غذایی و وسایل و تجهیزات مورد استفاده در بیمارستانها بایستی بدقت کنترل شوند تا ضمن فراهم آوردن محیط سالم و بهداشتی ، به بهبود و درمان بیماران کمک نموده و از اشاعه بیماریها به خارج و یا داخل بیمارستان جلوگیری بعمل آورد.

اهم فعالیت های انجام شده در واحد:
 1- هماهنگی و اقدام در جهت تشكیل كمیته  بهداشت محیط و شرکت فعال در کمیته كنترل عفونت بیمارستان  و پیگیری مصوبه های مربوطه

 2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشكیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای كاركنان رده های مختلف

 3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه كارت معاینه پزشكی ، كارت معاینه كارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

 4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان ( شبكه عمومی ، شبكه خصوصی ) و تشكیل پرونده مربوط به آن

 5- كنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر كمی و كیفی و انجام آزمایشات دوره ای میكروبی وشیمیایی و كلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرایط موجود

 6- نظارت ، بررسی و كنترل بهداشتی بركلیه مراحل مختلف جمع آوری ، تفكیك ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی

 7- نظارت و كنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب

 8- نمونه برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه خانه) بمنظور بررسی كیفیت پالایش فاضلاب

 9- كنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز ، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شركتهای سم پاشی غیر مجاز

 10- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا وپاك كننده بیمارستان

 11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی و ضدعفونی (روپوش – كلاه – دستكش – ماسك – چكمه و...) وتدارك سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان

 12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان ( گرمایش ، سرمایش ) و پیگیری در جهت رفع مشكلات احتمالی موجود

 13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط

 14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل:
( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی كاركنان ، اطاق استراحت كاركنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و...)

 15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

 16- نظارت و كنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت كلیه نكات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفكیك البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیك ومواد پاك كننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوكشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضیحا” دركاربرد موادضدعفونی كننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود.)

 17- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ كردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان

 18- ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداری و تشكیل بایگانی درست ومنظم به نحوی كه روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق كاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . (مستند سازی)

 19- نظارت بر ایمنی و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار كپسولهای طبی و . . .

 20- ارائه راهكارهای بهسازی بعنوان اصولی ترین روش كنترل ناقلین

 21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

 22- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

 23- بطوركلی نظارت و كنترل لازم بهداشتی بركلیه بخش ها – همكاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده

24- انجام امور مربوط به استانداردهای اعتبار بخشی و بهبود کیفیت در راستای ارتقاء سطح کیفی تخصصی واحد و تدوین مستندات ملزوم

خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های آتی واحد:
اهتمام بر بالا بردن سطح کیفی خدمات بهداشتی بیمارستان در حیطه تخصصی واحد ، با تمرکز بر ارتقای  مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی ، تجهیزات مرتبط با بهداشت و نظافت و افزایش سطح آگاهی کارکنان در زمینه مسائل بهداشتی و کنترل عفونت 


 : محل استقرار واحد
ساختمان اصلی – ضلع شمالی(ساختمان شماره یک)،طبقه اول

تلفن تماس : 83839802

Close