بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

منایع انسانی و کارگزینی

اطلاعات فردی مسئول واحد 
نام : حامد
نام خانوادگی : شايگان نيك
اهم فعالیت های واحد :
هماهنگي و اقدام براي جذب نيروي انساني مورد نياز بيمارستان از طريق مراجعه كنندگان و متقاضيان 
نظارت و يا اقدام به تشكيل پرونده متقاضيان استخدام و معرفي آنان به قسمتهاي مختلف بيمارستان جهت انتخاب و مصاحبه و آزمون
تعيين حقوق و مزاياي كاركنان جديدالاستخدام و نيز كاركنان موجود با توجه به ضوابط و مقررات استخدامي بيمارستان و ادارات كار
هماهنگي براي تهيه احكام كارگزيني مربوط به حالات مختلف استخدامي و اشتغال كاركنان مختلف بيمارستان در چهارچوب مقررات مربوطه
- بررسي پيشنهادات مربوط به ارتقاء و ترفيع و انتصابات و تغيير مشاغل با مقررات استخدامي حاكم و قوانين و ضوابط قانوني
- هماهنگي و اقدام در مورد بيمه كاركنان و انجام ساير امور رفاهي كاركنان بيمارستان با توجه به مقررات مربوطه
- هماهنگي و نظارت بر تنظيم برنامه ماهيانه كاركنان با توجه به مقررات مربوطه و نيز كنترل ليست كاركرد  كاركنان با كارت ساعت آنان و انجام كليه امور مربوط تا مراتب نهايي در اين زمينه
تهيه ليست نهايي حقوق و مزاياي ماهيانه  متعلقه كاركنان بيمارستان و ارائه آن به امور مالي پس از اخذ دستور رئيس بيمارستان  و نيز پس از اعمال تغييرات  حاصله و حقوق متعلقه كاركنان
- كنترل حضور و غياب  و انواع مرخصي  و معذوريت كاركنان با توجه به مجوزها و مقررات مربوطه و اعمال نظارت لازم بر تكميل فرمهاي معرفي بكار كاركنان پس از ايام معذوريت طبق مقررات مربوطه
- سرپرستي فعاليتهاي عوامل تحت نظر و كنترل و هدايت و آموزش آنان در چهارچوب مقررات حاكم به منظور حصول اطمينان از صحت انجام وظايف قانوني آنان
- شكت در جلسات هيئت تشخيص و حل اختلاف و ارائه نظرات كارفرما و پاسخگويي به اعضا هيئت به عنوان نماينده كارفرما براساس مقررات جاري بيمارستان
- نظارت بر اجراي ارزيابي صحيح كاركنان طيق مقررات و ضوابط مربوطه
نظارت بر بايگاني و نگهداري احكام و اوراق و مستندات و مكاتبات واحد متبوع در پرونده هاي مربوطه
- شركت در جلسات داخلي بيمارستان جهت رسيدگي و به اجرا در آوردن تصميمات مقام مسئول در مورد كاركنان و تهيه آمارهاي مختلف مورد نياز حسب دستور و موارد نياز

شرح شغل : 
- كنترل ليست حقوقي تهيه شده بوسيله امور مالي و مطابقت آنها با ليست گزارش كاركرد واصله از قسمتهاي مختلف با هماهنگي مسئولين زيربط
- تشكيل پرونده متقاضيان استخدام و تكميل كليه مدارك مربوطه طبق مقررات و با هماهنگي مسئولين زيربط
- محاسبه كاركرد كاركنان  طبق كارتهاي حضور و غياب كاركنان  به منظور استفاده از آنها در موارد مختلف براي پرداخت حقوق متعلقه ماهانه و نيز سالانه كاركنان
تهيه پيش نويس مكاتبات و گواهي هاي پرسنلي مورد نياز كاركنان برحسب درخواست آنان و با موافقت مسئولين ذيربط با توجه به مقررات مربوطه
- انجام ساير اموري كه در حدود وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده از طرف مافوق ارجاع گردد

Close