بیمارستان آبان

امروز يکشنبه 10 ارديبهشت 1396

منو
  1. جستجو

پاتولوژی و آزمایشگاه بیوشیمی

محل استقرار : ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم تلفن تماس : 83839720

آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی:

-

-  مسئول :
محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دومتلفن تماس:

83839720

 

Close