نظرسنجی


سن نام و نام خانوادگی
شغل میزان تحصیلات
پست الکترونیک شماره تلفن
علت انتخاب این بیمارستان علت مراجعه
حضور پزشکان به هنگام نیاز طول اقامت
نحوه برخورد و توجه پرستاران نحوه برخورد کارکنان
انتخاب مجدد این بیمارستان در صورت بیماری
توصیه این بیمارستان به دیگران برای مراجعه
کد امنیتی d>