بیمارستان آبان

امروز شنبه 4 خرداد 1398

منو
  1. جستجو

سوپروایزر کنترل عفونت

خانم سپيده پارسي

سوپروايزر كنترل عفونت:
                خانم سپيده پارسي
اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
- فعاليت در بخش هاي داخلي ، جراحي ،ارولوژي ، ICU ، بمدت 5 سال ، با سمت پرستار از سال 1372
- فعاليت در بخش داخلي- جراحي به مدت 8 سال ، با سمت سرپرستاري از سال 1377 (فعاليت همزمان به عنوان پرستار كنترل عفونت به مدت 5 سال)
- فعاليت در واحد كنترل عفونت بمدت 8 سال با سمت سوپروايزر كنترل عفونت از سال 1388
- آموزشروش هاي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني و بيماري هاي عفوني جهت گروه هاي مختلف
- همكاري در كميته هاي بيمارستاني از سال 1379
- همكاري در گروه حاكميت باليني و اعتبار بخشي در بيمارستان از سال 1390
- شركت در سمينارهاي مرتبط برگزار شده توسط وزارت بهداشت و درمان ، معاونت درمان دانشگاه ، دانشگاه ها ، ساير مراكز درماني
 


اهم فعالیت های انجام شده در واحد (شرح وظایف):
- شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
- بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت هاي بيمارستاني
- همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكاري سوپروايزر آموزشي
- شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروه ها برگزار مي شود.
- تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد ثبت
- ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان
- نيازسنجي آموزشي كاركنان بيمارستان در خصوص عفونت هاي بيمارستاني و پيگيري اثربخش آموزشي
- بازديد روانه از بخش هاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائم باليني و ثبت كنترل عفونت
- نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت دركليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور
- نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود
- همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستاني براي تشخيص، تحقيق، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيري هاي بيمارستاني
- شركت در جلسات كميته كنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي

خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت های آتی واحد:
- استمرار فعالیتهای مثبت کنونی جهت نیل به اهداف تعریف شده
- تقویت اطلاع رسانی مراجعین از روش های پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی با بکارگیری پمفلت های آموزشی

اهداف بلند مدت واحد:
- برنامه ريزي اقدامات واحد در راستاي اهداف بيمارستان
- کاهش انواع عفونت های بیمارستانی در بيمارستان
- بهبود شاخص هاي كنترل عفونت با توجه به نتايج شاخص ها
- ارتقاء آگاهی کارکنان، بیماران و سایر مراجعین در پیشگری از ابتلاء به عفونت های بیمارستانی و بیماری های عفونی
- بهبود كيفيت عملكرد كاركنان در بكارگيري روش هاي پيشگيري و كنترل عفونت
- بهبود عملكرد كاركنان در تفكيك پسماندهاي بيمارستاني
- ارتقاء ایمنی کارکنان در برابر بیماری های عفونی قابل پیشگیری
- ارتقاء كيفيت بهداشت در بيمارستان


Close