بیمارستان آبان

امروز شنبه 4 خرداد 1398

منو
  1. جستجو

سوپروایزر شیفت

 
سوپروایزر شیفت:
نام: فاطمه
نام خانوادگی: قاسم زاده عکس
شرح وظایف:
- مشاركت و همكاري
o  با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاري ساير مسئولين
o  در برنامه ريزي آموزشي كاركنان
o  در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس توانايي ها و نيازها در واحدها و شيفت هاي مختلف
o  در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي و مهارت و توانمندی های خود
o  در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري ( آموزشي، پژوهشي،‌ فرهنگي، نظارت و ارزشيابي، رفاهي، توانبخشي و غيره) بنا به صلاحديد
o  در جهت تأمين نيازهاي آموزشي كاركنان پرستاري و مامايي شامل: آشناسازي كاركنان جديد الورود با مقررات،خط مشي ها،‌ شرح وظايف و غيره
- برنامه ريزي و هماهنگي
o  در پذيرش و ترخيص مددجويان
o  بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط
o  در ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد
o  در ارجاع مددجو به خانواده، مركز آموزشي بهداشتي،‌ درماني و توانبخشي
o  در تأمين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريت ها (تأمين نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و غيره)
- نظارت و كنترل مستمرِ
o  رفتار شغلي كاركنان تحت سرپرستي (رعايت مقررات اداري،‌ رعايت ضوابط كاري،‌ اخلاقي و طرح انطباقامور با موازين شرع)
o  نحوه ارائه خدمت پرستاري و مامايي مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چك ليست و غيره)
o  واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
o  چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات و داروها در واحدهاي پرستاري و مامايي
o  حسن اجراي تعرفه هاي خدمات پرستاري
- همكاري و مشاركت در ارزشيابيِ
o  برنامه ها و خط مشي هاي مدون(جهت دستيابي به اهداف تعيين شده)
o  بررسیتأثير برنامه هاي آموزشي(بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري)
o  اثربخشي خدمات(از طريق: حسابرسي كيفي، بررسي رضايتمندي مددجويان، بررسي رضايتمندي كاركنان
o  ارزشيابي مستمر كاركنان پرستاري و مامايي(بر طبق: عملكرد،‌ رفتارهاي شغلي و اخلاقي)
- تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود گيرندگان و ارائه كنندگان خدمت و عملكرد واحدهاي ذيربط
- ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري و مامايي
- تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان، مددجويان، محيط و غيره) و اقدام جهت حل آن ها
- هدايت كاركنان پرستاري در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبت ها
- ارائه راهنمايي هاي لازم به كاركنان پرستاري، كمك و حمايت از آن ها
- ثبت حوادث، وقايع غير مترقبه،‌ آمار (بيماران بدحال، پذيرفته شده، ترخيصي، فوت شده و غيره) و گزارش به مافوق

Close