بیمارستان آبان

امروز شنبه 4 خرداد 1398

منو
  1. جستجو

سوپروایزر آموزشی


سوپروایزر آموزشی
  
  خانم اكرم نجاري

اهم تجربیات و موفقیت های فردی:
1- 2سال سابقه در بخش نفرولوژي ،  انجام دياليز صفاقي و بخش عفوني
2- 4 ماه سابقه در بخش ICU جنرال
3- 5 سال سابقه در بخش داخلي – جراحي
4- 5/1 سال سابقه در بخش CCU
5- 3 سال سابقه در بخش اورژانس به عنوان سرپرستار
6- 4 سال سابقه در دفتر پرستاري به عنوان سوپروايزر آموزشي

اهم فعالیت های انجام شده در واحد (بر اساس شرح وظایف):
1-تعيين اهداف آموزشي در راستاي اهداف استراتژيك بيمارستان
2-تعيين نيازهاي آموزشي
3-اولويت بندي نيازهاي آموزشي ساليانه بر اساس برنامه توسعه فردي
4-تهيه تقويم آموزشي ساليانه متناسب با الويتهاي سازماني ،استانداردهاي اعتباربخشي و فرمهايPDP تكميل شده
5-اجراي برنامه هاي آموزشي با همكاري و مشاركت ساير گروه ها
6-هماهنگي ، همكاري و مشاركت جهت تشكيل و شركت كاركنان در كلاسهاي آموزشي مداوم برابر برنامه جامع آموزشي واحد ذيربط
7-همكاري و مشاركت در نظام و كنترل واحدها جهت نيازسنجي آموزشي
8-همكاري و هماهنگي با سوپروايزر باليني و كنترل عفونت ، در امر آموزش
9-ثبت و گزارش كليه فعاليت هاي آموزشي و نتايج حاصله به مدير خدمات پرستاري
10-انجام پيش آزمون و پس آزمون در دوره هاي آموزشي
11-كنترل و نظارت بر شركت فعال رده هاي مختلف پرستاري (در شيفتهاي مختلف) در برنامه هاي آموزشي بر اساس سرانه آموزش 
12-شركت در كليه جلسات آموزشي مرتبط با پرستاري

خلاصه ای از برنامه ها و فعالیت هایآتی واحد:
1-پيگيري برگزاري كلاسهاي آموزشي
2-آموزش پرسنل جديدالورود
3-تهيه و پيگيري PDP هاي جديد جهت تعيين آموزشهاي سال 94 در پايان سال 93
4-ارزيابي دوره اي در پايان سال
5-پيگيري عناوين كنفرانسهاي درون بخشي  سال 94 از سرپرستاران در پايان سال 93
6-تدوين گزارش ها و تكميل فرم ها
7- بكارگيري مقررات و روش ها
8- مسئوليت تجهيزات (آموزش كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري دستگاهها و تجهيزات وغيره)
9-كنترل و نظارت

اهداف بلند مدت واحد:
1-تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي
2-پيشنهاد تهيه كتب ، مجلات ، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي كاركنان گروه پرستاري و مامايي
3-كنترل و نظارت بر وجود امكانات  و تكنولوژي آموزشي

Close