بیمارستان آبان

امروز پنجشنبه 23 آبان 1398

منو
  1. جستجو

پاتولوژی و آزمایشگاه بیوشیمی

محل استقرار : ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم تلفن تماس : 83839720

آزمایشگاه پاتولوژی و بیوشیمی:

-

-  



مسئول :




محل استقرار:

ساختمان آزمایشگاه ، طبقه دوم



تلفن تماس:

83839720

 

Close