مشخصات فردی
نام خانوادگی نام
روز ماه سال
تاریخ تولد نام پدر
شماره شناسنامه محل صدور
وضعیت تاهل جنسیت
خدمت سربازی کد ملی
دین.مذهب تعداد فرزند
حداکثر اندازه فایل 90 کیلوبایت عکس
    اطلاعات تماس
شماره تلفن ضروری تلفن همراه
پست الکترونیک آدرس
      سوابق تحصیلی
مدرک رشته تحصیلی گرایش نام موسسه/دانشگاه سال شروع سال پایان معدل
تسلط به زبان خارجی
  نام زبان خواندن نوشتن ادراک مکالمه
زبان خارجی
زبان خارجی
دوره هاي تخصصی و فنی
دوره های گذرانیده شده (تخصصی و فنی)
عنوان دوره آموزشی محل دوره طول دوره
عنوان دوره آموزشی محل دوره طول دوره
عنوان دوره آموزشی محل دوره طول دوره
سوابق شغلی
نام سازمان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان حقوق دریافتی علت ترک کار
شغل ارسال رزومه(PDFt,Docs)
اطلاعات تکمیلی
شغل مورد درخواست حقوق پیشنهادی شیفت مورد نظر
آیا در حال حاضر شاغل هستید حقوق دریافتی عنوان شغل
آدرس ساعت کار
  معرف مدت آشنایی شغل تلفن تماس